Translation of "referenčný návrh" to English language:


  Dictionary Slovak-English

Návrh - preklad : Návrh - preklad : Návrh - preklad : Návrh - preklad : Návrh - preklad : Referenčný návrh - preklad : Návrh - preklad : Návrh - preklad : Návrh - preklad : Návrh - preklad :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Spoločný referenčný rámec Komisie bude s najväčšou pravdepodobnosťou výrazne kratší ako akademický návrh.
The Commission CFR will most probably be considerably shorter than the academic draft.
3.1 Návrh odporúčania obsahuje referenčný nástroj, ktorý umožní porovnávať úroveň vzdelania rôznych národných kvalifikačných systémov.
3.1 The proposal for a recommendation contains a reference tool that will make it possible to compare the qualification levels of the different national qualification systems.
Referenčný rok ...
Reference year ...
referenčný liek ).
Valtropin is a biosimilar product this means that Valtropin is similar to a biological medicine already authorised in the EU which contains the same active substance (also known as the reference medicine ).
(referenčný scenár)
(reference scenario)
Referenčný dátum
Reference date
Skvelý referenčný kód
Great reference code
1 referenčný bod
1 reference point
Európsky Referenčný Rámec
European Reference Framework
Referenčný obsah tuku
Reference fat content
Referenčný školský rok
Reference academic year
Referenčný akademický rok
Reference academic year
Referenčný rok 2
Reference year 2
Referenčný kód č.ORIGINÁL7.
Reference code NoORIGINAL7.
Referenčný kód č.ORIGINÁL9.
Reference Code NoORIGINAL9.
Použite štandardný referenčný kód
Use standard reference code
Použiť štandardný referenčný kód
Use standard reference code
Národný strategický referenčný rámec
National strategic reference framework
REFERENČNÝ RÁMEC PRAVIDELNÉHO HODNOTENIA
OBJECTIVE
F213 referenčný obsah tuku
Reference fat content
1.8 EHSV podporuje návrh Komisie určený členským štátom, aby v kontexte rámca kľúčových kompetencií vytvorili referenčný rámec podnikateľských kompetencií.
1.8 The EESC supports the EC proposal addressed to the Member States to develop a competence reference framework for entrepreneurship within the context of the Key Competences Framework.
K pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 75, ktorý sa týka článku 131, môj ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh je, aby sa doplnilo slovo transparentný k výrazu referenčný rámec , ktorý by potom znel transparentný referenčný rámec .
To Amendment 75, which concerns Article 131, my oral amendment is to add the word 'transparent' to the words 'reference framework', to give 'transparent reference framework'.
3.4 Referenčný ukazovateľ NACE Rev.
3.4 NACE REV.
referenčný bod národných politík IS
a reference point for national IS policy
Národný strategický referenčný rámec ...........................................................................................28
National strategic reference framework .........................................................................................283.3.
Referenčný obsah tuku (g kg)
Reference fat content (g kg)
25 . ČASŤ 3 Referenčný časový bod
Time reference point VII .
4.2 Jednotka analýzy a referenčný tok
4.2 Unit of analysis and reference flow
REFERENČNÝ RÁMEC PRE NEZÁVISLÉ MONITOROVANIE TRHU
OBJECTIVE OF INDEPENDENT MARKET MONITORING
referenčný dátum je 30. jún 2013
reference date means 30 June 2013
Referenčný tlak sa rovná 20 µPa (micropascal).
The reference pressure equals 20 µPa (micropascal).
Získavanie údajov o tonokilometroch za referenčný rok
as in force on the date of entry into force of this Agreement.
či je referenčný dátum aj naďalej vhodný.
the continuing appropriateness of the reference date.
Oddiel 4 Prvý referenčný rok a periodicita 1 .
Section 4 First reference year and periodicity 1 .
Je len jeden referenčný bod, ktorým je telo.
There is just one reference point, which is the body.

 

Related searches: Referenčný Zoznam - Referenčný Bod - Referenčný Model - Referenčný Rámec - štandardný Referenčný - Návrh - Zlepšenie Návrh - Návrh Zmluvy - Prvý Návrh - Návrh Counter -