Translation of "Personelin reorganizasyon" to English language:


  Dictionary Turkish-English

Reorganizasyon - tercüme : Reorganizasyon - tercüme : Personelin reorganizasyon - tercüme : Personelin - tercüme :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Personelin dikkatine!
Now hear this.
Tüm personelin dikkatine.
Attention all personnel.
Tüm personelin dikkatine!
Attention, all personnel.
Onu personelin önünde yaptın.
You did it in front of the staff.
Onu personelin önünde yaptılar.
They did it in front of the staff.
Şu anda personelin çoğunluğu erkek.
Currently the majority of staff are men.
O onu personelin önünde yaptı.
She did it in front of the staff.
O onu personelin önünde yaptı.
He did it in front of the staff.
Tüm önceliği personelin aktarılmasına verin!
Abandonstocktransfer. Prioritizethetransferringofallpersonneltoanother vessel.
Bütün personelin karşılama yapacağından haberim yoktu.
I didn't expect the whole staff to be in attendance.
Yüksek Temsilci Paddy Ashdown'un Mostar yönetiminde reorganizasyon kararı kentin yeniden birleştirilmesine yardımcı olabilir. Haris Memija
High Representative Paddy Ashdown's decision to reorganise Mostar's administration could help reunify the town. Haris Memija
Personelin geri kalanı haber verilmeden işten atıldı.
The rest of the personnel were fired without notice.
İş yokluğu yüzünden, personelin yarısı işten çıkartıldı.
Because of a shortage of work, half the staff was discharged.
Personelin transferi şu an en yüksek öncelikte.
Migrationofcrewtakestoppriority.
Lord Hazretleri, karargahınızdaki personelin de bildiğini söylemeliyim.
Your Lordship, if I may say so, the staff at headquarters also know that.
Personelin yarısı yokken işim yeterince zor zaten.
It's difficult enough with half the staff away.
Yunanistan da, bilimsel ve idari personelin katılımı isteğe bağlıdır.
In Greece, the participation of the scientific and administrative staff is optional.
Yük veya personelin potansiyel tehdit oluşturduğu bir duruma rastlanmadı.
In no case was cargo or personnel found to pose a potential threat.
Barbu, Herşey personelin büyük ihmal ve sorumsuzluğu yüzünden oldu.
It all comes down to crass negligence and irresponsibility of the personnel.
Personelin silah çektiği iddiası sonrasında Donald Trump'ın kampanya ekibi dava edildi
Donald Trump campaign sued after staffer allegedly pulled a gun
Yaralı personelin Bagram Havaalanı Amerikan Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındıkları açıklandı.
It was announced that the injured personnel were being treated at Bagram Airport s US Military Hospital.
Partiler, bu kurumlarda çalışan uluslararası personelin 'istenmeyen adam' ilan edilmesini istiyor.
The parties want international staff working in these institutions declared persona non grata.
Personelin seçmenlerin kabine yalnız girmesine dair kuralın yaptırımına dair aldığı eğitimin güçlendirilmesi.
Strengthen training to ensure staff enforce the rule that voters go to the booth alone.
Bu altyapının tasarlanması ve gerekli personelin eğitilmesi ise belli bir zaman alacak.
It will take time to design this infrastructure and train relevant personnel, she says.
Personelin tutukluları, içişleri bakanlığına teslim edilene kadar ordu sınırları içinde tutması gerekiyor.
Personnel are to keep detainees at army premises, pending their handover to the interior ministry.
Ve bu personelin devletin uygula dediği programdan başka yapacak bir şeyi yoktu.
Hence they have no option but to implement a regimented program.
Açýklayýcý Not Bir yüksek öðrenim kurumundaki personelin ortak yönetim ve karar alma organý.
Senāts Country Latvia Grammatical variants Senāti, senāt Level Educational institution Explanatory note Joint management and decisionmaking body of the staff at a higher education institution.
Tüm gemilerin dikkatine, takviyelerin yüklenmesini iptal edin ve tüm önceliği personelin aktarılmasına verin.
abandoning stock transfer.
Görüşmede, Pazartesi günü yaklaşık 50 askeri personelin tutuklanmasına yol açan Balyoz soruşturması üzerinde duruldu.
The Sledgehammer investigation, which led to the detention of around 50 military personnel on Monday, was the focus of the talks.
Verilerin daha iyi hazırlanması, bazı personelin masalarında kalmasını gerektirebileceği için Romen polisine güçlük çıkarabilir.
Coming up with better data is another challenge for the Romanian police, one that may require some personnel to stay at their desks.
Kurul yönetimi her bölümden bir temsilci personelin yaný sýra, uzmanlarý da toplantýlarýna davet edebilir.
The management board may invite experts to its meetings, as well as one staff representative per department.
Personelin her türlü raporlama için kullanılan verilerle ilgili tüm bilgilerin kaydını tutması da önemlidir.
It is also important that staff keep a record of all of the information related to the data used for any reporting.
Gerçekçi ve yansız olun, rolünüzü aşmayın UUIM nin inanılırlığı personelin siyasi görüşlerine değil, nesnelliğine dayanır
Be factual and neutral, do not exceed your role the NDO s credibility relies on its objectivity, not the political opinions of its staff
Hizmet kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek üzere hasta katılımı ve personelin geri bildirimi de aranmaktadır.
Client involvement and feedback by staff is also sought to develop and improve service quality.
Sağlık ve refaha odaklanarak, personelin çalışabilir olduğu süreleri ve verimliliğini maksimize etmeye devam etmek.
continuing to maximise staff availability and efficiency by focusing on health and wellbeing.
Bu hafta, ordu yetkilileri Mladiç'in adaletten kaçmasına yardım etmiş olabilecek personelin adlarını ifşa etmeyi planlıyorlar.
This week, army officials plan to disclose the names of personnel who have helped Mladic evade justice.
Rehn'e göre, planın işbirliğini sağlamak için işin ehli personelin görevlendirildiği yönünde güvence de yer alması gerekiyor.
According to Rehn, the plan must include ensuring that competent personnel are in position to ensure co operation.
Ödül, personelin sağlık hizmetleri, işlerine bağlılıkları ve mesleki beceriler alanında göstermiş olduğu üstün katkılardan ötürü verildi.
The award was received for distinguished contribution in the field of health service, self devotion and professional skills.
Ancak Astarastoaie, rakamın düşük olmasının nedeninin olası yaptırımlar nedeniyle personelin vakaların hepsini rapor etmemesi olduğunu belirtti.
But the figure is low, he says, because staffers do not report all the cases, due to possible sanctions.
Bölümdeki personelin, öðrenciler birliði tarafýndan iki yýllýðýna seçilen iki öðrenci temsilcisiyle birlikte, toplantýlara katýlma izinleri bulunmaktadýr.
If the students fail to elect the specified number of members, even after repeated requests, the remaining members are appointed by the school head.
Bazı konular Avrupa kurumlarıyla görevlileri arasındaki ilişkiler, personelin işe alımı ve rekabetin işleyişi gibi konularla ilgilidir.
Some concern work relations between the European institutions and their agents, recruitment of staffand the running of competitions.
Barış Yarkadaş 6 bin 760 personelin çalıştığı TRT'de birçok programın dışarıya yaptırıldığını ve uçuk fiyatlar ödendiğini söyledi.
Barış Yarkadaş said that 6,760 people worked for the TRT, many programs were outsourced, and absurd prices were paid.
İvanko, İlk safhada Kosova'dan kaç BM personelinin ayrılacağı bilinmiyor. demesine karşın, gözlemciler personelin 70'inin çıkmasını bekliyorlar.
It is not known how many UN personnel will leave Kosovo in the first phase, Ivanko said, but observers expect around 70 of the staff to depart.
Belgede, bütün personelin tanık güvenliğinin kendi sorumlulukları altındaki kilit alanlarında yeterli düzeyde eğitim görmüş olması gerektiği belirtiliyor.
All staff should be adequately trained in the key areas of witness security for which they are responsible, the report said.
Misyonda, Zagreb'deki merkez büroda görev yapan uluslararası personelin yanı sıra 12 adet de uzun vadeli gözlemci bulunuyor.
It includes seven international staff based at the Zagreb head office and 12 long term observers.