Translation of "abide" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abide - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

O abide
Oo kannata
Abide with me
Kannata koos minuga
abide doing nothing?
taluda tegevuseta olemist
Lord, with me abide
Jumal, kannata koos minuga
I'll abide by their findings.
Toetan teid.
I can't abide those Jawas.
Ma ei salli jaavasid.
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine no more can ye, except ye abide in me.
Jääge Minusse ja Mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää Minusse.
Culture and education cannot abide bureaucracy.
Bürokraatia ei saa olla kultuurile ja haridusele takistuseks.
Will you abide by the Council's decision?
Kas sa nõustud Nõukogu otsusega?
You will abide by what he says?
Ja sa täidad kõik, mis ta ütleb?
Notwithstanding it pleased Silas to abide there still.
Ja Siilas arvas heaks jääda nende juurde.
Mr President, I will abide by your rule.
Austatud juhataja! Ma järgin teie reeglit.
If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
Kui te jääte Minusse ja Minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate, ja see sünnib teile!
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
Kui te peate Minu käsusõnu, siis te jääte Minu armastusse, nõnda nagu Mina olen pidanud Oma Isa käsusõnu ja jään Tema armasusse.
We must, of course, formally abide by the rules.
Loomulikult peame ametlikult järgima kodukorda.
So that is what we have to abide by.
Nii et me peame sellest kinni pidama.
Obviously we must abide by the principle of subsidiarity.
Ilmselgelt peame pidama kinni subsidiaarsuse põhimõttest.
I can't abide to see good victuals go to waste.
Ma ei saa järgida, et näha hea toiduvaru raisku minna.
Judge me, Lord, I abide and hope in Your sincerity.
Mõista mu üle kohut, Issand, ma loodan siiralt Su peale.
And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart.
Ja kuhu majasse te iganes sisse lähete, sinna jääge ja sealt minge teele.
Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.
aga lihasse jäämine on vajalikum teie pärast.
The contractor must ensure that subcontractors abide by the same obligations.
Töövõtja peab tagama, et allhankijad peavad samadest kohustustest kinni.
Well, get him out of here. I can not abide landlords.
Tore, visake ta välja, ma ei talu majaomanikke.
And they shall divide it into seven parts Judah shall abide in their coast on the south, and the house of Joseph shall abide in their coasts on the north.
5
(She is loud and stubborn her feet abide not in her house
11
Let every man abide in the same calling wherein he was called.
Igaüks jäägu sellesse kutsesse, milles ta on kutsutud.
Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.
Jäägu, vennad, igaüks Jumala ees sellesse, milles ta on kutsutud!
We require our farmers to abide by the principle of cross compliance.
Me nõuame oma põllumajandustootjatelt nõuetele vastamise põhimõttest kinnipidamist.
Member States must abide by the Charter's provisions when applying EU legislation.
Liikmesriigid peavad ELi õigusakte kohaldades harta sätetest kinni pidama.
Let him abide by the consequences of his own folly and obstinacy.
Las kannatab oma rumaluse ja kiusu tagajärgi.
Kosovo shall abide by relevant international conventions and instruments in this area.
Kosovos toimuva sularaha võltsimise vallas teeb Kosovo ELiga tihedat koostööd, et võidelda paberraha ja müntide võltsimise vastu ning lõpetada selline tegevus ja selle eest karistada.
Kosovo shall abide by international conventions and other instruments in these areas.
Artikkel 107
Will the unicorn be willing to serve thee, or abide by thy crib?
9
I ' 'Oh, don't bother ME,' said the Duchess 'I never could abide figures!'
I Oh, ei häiri mind, ütles hertsoginna 'I kunagi võiks kinni arvud!
As a rule, the competent authorities should therefore abide by their emergency plan.
Seega peaksid pädevad asutused üldjuhul järgima oma hädaolukorra lahendamise kava.
Governance will abide by the five main guiding principles of the Ljubljana Process.
Juhtimistavade puhul järgitakse Ljubljana protsessi viit peamist juhtpõhimõtet.
It is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
Niisuguste lepingute tingimustest on kohustuslik kinni pidada.
However, the Member States have a political commitment to abide by its provisions.
Samal ajal on liikmesriikidel poliitiline kohustus selle sätteid järgida.
We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.
Me peame samuti täitma stabiilsuse ja kasvu pakti sätteid.
Today, I implore the Council and the Commission simply to abide by that.
Täna palun ma nõukogul ja komisjonil lihtsalt selle seisukoha juurde jääda.
They'll investigate, all right, and we'll be quiet and peacefully abide our time.
Ja nad uurivad seda põhjalikult. Meie istume siin vaikselt ja ootame oma aega.
Kosovo shall abide by the relevant international conventions and instruments in this area.
KOOSTÖÖPOLIITIKA
In accordance with these conclusions the key requirement for success is to prevent excessive regulation and to avoid protectionism or in other words, to abide by primary EU law, to abide by established rules.
Vastavalt neile otsustele on peamine nõue edu saavutamiseks vältida ülemäärast reguleerimist ja vältida protektsionismi ehk teisisõnu, pidada kinni ELi esmastest õigusaktidest, pidada kinni kehtestatud korrast.
LORD, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?
1
I hope that you will also abide by this rule in your legislative proposal.
Loodan, et suudate seda eeskirja järgida ka oma seadusandlikus ettepanekus.

 

Related searches: Abide - Abide By - Agree To Abide - Abide By The Law - Abide By The Rules - Abide In - Abide With - Abide By The Terms - Shall Abide - Failure To Abide -