Translation of "abundance" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Abundance - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Zooplankton abundance
Zooplanktoni rohkus
Is it abundance?
On see küllus?
Abundance or Shortage?
Küllus või nappus?
Zooplankton abundance ..........................................................................13
Zooplanktoni rohkus ..............................................................................13
Zooplankton abundance no
Zooplanktoni rohkus ei
Redfish abundance, age
Meriahvena arvukus, vanus
Abundance indices, recruitment
Arvukuse indeksid, varude uuenemine
Distribution and abundance
Levimus ja arvukus
Deepwater species abundance
Süvamereliikide arvukus
Anchovy abundance estimation
Anšoovise arvukuse hindamine
Sardine abundance estimation
Sardiini arvukuse hindamine
Diversity and relative abundance
Mitmekesisus ja suhteline rohkus
Epilogue Abundance or shortage?
Epiloog Küllus või nappus?
Sardine, anchovy (abundance indices)
Sardiin, anšoovis (arvukuse indeksid)
Abundance 30 50 20 29
Osakaal 30 50 20 29
Abundance indices for demersal stocks
Põhjakalavarude arvukuse indeksid
Nephrops abundance indices Nephrops recruitment
Homaaride arvukuse indeksid homaaride varude uuenemine
Abundance indices, discards for hake, sole
Arvukuse indeksid, merluusi ja merikeele vette tagasi lastud saak
Abundance for hake, horse mackerel, mackerel
Merluusi, hariliku stauriidi, makrelli arvukus
Abundance indices of deep sea stocks
Süvamerevarude arvukuse indeksid
And why is it there in abundance?
Miks see kasvab siin nii külluslikult.
The abundance of cod is too low.
Tursavarud on liiga väikesed.
And you shall receive it in abundance!
Ja sa saad seda kuhjaga!
Groundfish survey (gadoids and pelagics) abundance indices
Põhjakalade uuring (päristursalised ja pelaagilised liigid), arvukuse indeksid
Sardine, anchovy, mackerel, horse mackerel abundance indices
Sardiini, anšoovise, makrelli, hariliku stauriidi arvukuse indeksid
Distribution and abundance of tuna and sharks
Tuuni ja haide levimus ja arvukus
In terms of supply, we are extremely concerned about the abundance of cocaine and also about the abundance of synthetic products.
Pakkumise osas teeb meile väga suurt muret kokaiini ning samuti sünteetiliste toodete küllus.
The French Presidency has both qualities in abundance.
Eesistujariik Prantsusmaal on mõlemaid omadusi ohtrasti.
Europe has an abundance of fertile agricultural land.
Euroopas on tohutul määral viljakat põllumajandusmaad.
David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the couplings and brass in abundance without weight
3
But here it's about synergies and abundance and optimizing.
Kuid meie räägime sünergiast, küllusest ja optimeerimisest.
Abundance of bluemouth rockfish, forkbears, alfonsinos, conger, sea breams
Sinisuu liftahvena, niituimlutsude, limapeade, hariliku meriangerja ja merikogerlaste arvukus
And David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the joinings and brass in abundance without weight
3
And with all our technology today we can create abundance.
Kogu meie tänapäeva tehnoloogiaga suudame luua külluse.
Food in abundance, but now with a sustainable flavour flavour
Toiduküllus, millel nüüd on jätkusuutlikkuse hõngu
It is the renewable energy which Africa has in abundance.
See on taastuvenergia, mida on Aafrikas külluslikult.
Suddenly the emptiness turns into abundance, and despair into life.
Ühel hetkel muutub tühjus külluslikuks ja meeleheide eluks.
Wine that Mr. Tricatel sells in abundance, every day, unfortunately.
Vein, mida härra Tricatel kahjuks iga päev suurtes kogustes müüb.
but for equality. Your abundance at this present time supplies their lack, that their abundance also may become a supply for your lack that there may be equality.
nende puudusele olgu see, mida teil praegusel ajal on ülearu, et ka see, mida neil on ülearu, aitaks teie puudust ja n
They were literally turning pollution into abundance for a desert people.
Nad muutsid saaste kõrbeinimeste jaoks külluseks.
The fact is efficiency, sustainability and abundance are enemies of profit.
Tegelikkuses on tõhusus, jätkusuutlikkus ja küllus on kasumi vaenlased.
The Auvergne region in Central Franceis famous for its abundance offreshwater.
Kesk Prantsusmaal asuv Auvergne piirkond on kuulus magevee rohkuse poolest.
Cloudberries, cranberries and other fruiting dwarf shrubs grow in abundance here.
Mitu elupaigatüüpi on boreaalsele piirkonnale ainuomased, nagu Fennoskandia puiskarjamaad.
The Stockholm Programme defines them today with an abundance of detail.
Stockholmi programmis on need nüüd väga detailselt määratletud.
Distribution, abundance, biomass, recruitment of target species, cod and other species
Sihtliigi tursa ja muude liikide levimus, arvukus, biomass ja varude uuenemine

 

Related searches: Abundance - In Abundance - Relative Abundance - Low Abundance - An Abundance Of - Natural Abundance - High Abundance - Species Abundance - Resource Abundance - Abundance Of Wildlife -