Translation of "affinity" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Affinity - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Electron Affinity
Elektronafiinsus
Generic Affinity
Üldine afiinsus
Display the elements electron affinity.
Näitab elementide elektronafiinsust.
Generic affinity of this object
Selle objekti üldine afiinsus
Aripiprazole also exhibited moderate binding affinity for the serotonin reuptake site and no appreciable affinity for muscarinic receptors.
Aripiprasool näitab samuti mõõdukat sidumisaktiivsust serotoniini tagasihaarde retseptoritega ega näita märkimisväärset afiinsust muskariiniretseptoritesse.
Risperidone has no affinity for cholinergic receptors.
Risperidoonil puudub afiinsus koliinergilistesse retseptoritesse.
We have a natural affinity for trees.
Meil on loomulik nõrkus puude vastu.
QUADRAMET has a high affinity for skeletal tissue.
QUADRAMET on luukoe suhtes suure afiinsusega.
DHT has a greater affinity to SHBG than does testosterone.
DHT l on suurem afiinsus SHBG suhtes kui testosteroonil.
The peptide itself has a lower affinity for these receptors.
Peptiidi enda afiinsus retseptorite suhtes on madalam.
Distribution Amfenac has a high affinity toward serum albumin proteins.
Jaotumine Amfenakil on suur afiinsus seerumi albumiinide suhtes.
Primary pharmacological activity (CCR5 receptor affinity) was limited in these species.
Primaarne farmakoloogiline aktiivsus (CCR5 retseptori afiinsus) oli neil liikidel piiratud.
Memantine is a voltage dependent, moderate affinity uncompetitive NMDA receptor antagonist.
Memantiin on pingesõltuv, mõõduka afiinsusega mittekonkureeriv NMDA retseptorite antagonist.
Binding to albumin is of relatively low affinity and is reversible.
Albumiiniga seondumine on suhteliselt madala afiinsusega ja pöörduv.
In Escherichia coli, affinity is strongest to PBPs 2 and 3.
Escherichia coli puhul on afiinsus suurim penitsilliini siduvate valkude 2 ja 3 suhtes.
Select the first of the three starting points of the generic affinity...
Vali esimene üldise afiinsuse kolmest alguspunktist...
Select the second of the three starting points of the generic affinity...
Vali teine üldise afiinsuse kolmest alguspunktist...
Select the third of the three starting points of the generic affinity...
Vali kolmas üldise afiinsuse kolmest alguspunktist...
Select the first of the three end points of the generic affinity...
Vali esimene üldise afiinsuse kolmest lõpp punktist...
Select the second of the three end points of the generic affinity...
Vali teine üldise afiinsuse kolmest lõpp punktist...
Select the third of the three end points of the generic affinity...
Vali kolmas üldise afiinsuse kolmest lõpp punktist...
You'll have some affinity towards the others, like they belong to you.
Sul on külgetõmme teiste vastu, justnagu nad kuuluksid sulle.
Now Jehoshaphat had riches and honour in abundance, and joined affinity with Ahab.
1
Whether to use a logarithmic gradient for the Kalzium Electron Affinity Gradient feature
Määrab, kas kasutada Kalziumis elektronafiinsuse puhul logaritmilist astmikku
5 Palonosetron is a selective high affinity receptor antagonist of the 5HT3 receptor.
Palonosetroon on selektiivne kõrge afiinsusega 5HT3 retseptori antagonist.
Abacavir and lamivudine triphosphates show significantly less affinity for host cell DNA polymerases.
Abakaviir ja lamivudiintrifosfaadi afiinsus peremeesorganismi DNA polümeraasi suhtes on oluliselt väiksem.
It has a high affinity for serotoninergic 5 HT2 and dopaminergic D2 receptors.
Sellel on suur afiinsus serotoniinergilistesse 5 HT2 ja dopamiinergilistesse D2 retseptoritesse.
Ethanol's affinity for water can lead to problems with the product's final quality.
Etanooli afiinsuse tõttu vee suhtes võib langeda lõpptoote kvaliteet.
Parliament need not normally evaluate the political affinity of members of a group.
Tavaliselt ei ole parlamendil vaja hinnata fraktsiooni liikmete poliitiliste vaadete sarnasust.
Parliament need not normally evaluate the political affinity of members of a group.
Tavaliselt pole parlamendil vaja hinnata fraktsiooni liikmete poliitiliste vaadete sarnasust.
Aripiprazole exhibited high binding affinity in vitro for dopamine D2 and D3, serotonin 5HT1a and 5HT2a receptors and moderate affinity for dopamine D4, serotonin 5HT2c and 5HT7, alpha 1 adrenergic and histamine H1 receptors.
Aripiprasool näitab kõrget sidumisafiinsust in vitro dopamiini D2 ja D3, serotoniini 5HT1a ja 5HT2a retseptoritega ja mõõdukat afiinsust dopamiini D4, serotoniini 5HT2c
Aripiprazole exhibited high binding affinity in vitro for dopamine D2 and D3, serotonin 5HT1a and 5HT2a receptors and moderate affinity for dopamine D4, serotonin 5HT2c and 5HT7, alpha 1 adrenergic and histamine H1 receptors.
Aripiprasool näitab kõrget sidumisafiinsust in vitro dopamiini D2 ja D3, serotoniini 5HT1a ja 5HT2a retseptoritega ja mõõdukat afiinsust dopamiini D4, serotoniini 5HT2c ning 5HT7, alfaadrenergiliste ja histamiini H1 retseptoritega.
Now Jehoshaphat had riches and honor in abundance and he joined affinity with Ahab.
1
Select the triangle that is the image by the affinity of the first triangle...
Vali kolmnurk, mis on esimese kolmnurga afiinne teisendus...
Primary pharmacological activity (CCR5 receptor affinity) was limited in these species (see section 5.3).
Primaarne farmakoloogiline toime (CCR5 retseptori afiinsus) oli neil liikidel piiratud (vt lõik 5. 3).
The data indicate that the 99mTc depreotide displays high affinity binding to somatostatin receptors.
Andmet näitavad, et 99mTc depreotiidi afiinsus somatostatiini retseptorite suhtes on kõrge.
Ritonavir also has a high affinity for P glycoprotein and may inhibit this transporter.
Ritonaviiril on tugev afiinsus ka P glükoproteiini suhtes ja ta võib selle transporteri aktiivsust inhibeerida.
Abacavir, lamivudine and zidovudine triphosphates show significantly less affinity for host cell DNA polymerases.
Lamivudiin , abakaviir ja zidovudiintrifosfaadi afiinsus peremeesorganismi DNA polümeraasi suhtes on oluliselt väiksem.
This finding is consistent with the low affinity of tadalafil for PDE6 compared to PDE5.
See leid on kooskõlas tadalafiili nõrga toimega PDE6 le, võrreldes PDE5 ga.
Aprepitant is a selective high affinity antagonist at human substance P neurokinin 1 (NK1) receptors.
Aprepitant on inimese substants P neurokiniin 1 (NK1) retseptorite selektiivne suure afiinsusega antagonist.
Pimecrolimus binds with high affinity to macrophilin 12 and inhibits the calcium dependent phosphatase calcineurin.
Pimekroliimus seostub kergesti makrofiliin 12 ga ja inhibeerib kaltsiumsõltuva fosfataas kaltsineuriini.
In vitro receptor binding studies have shown no measurable affinity for other than H1 receptors.
In vitro retseptori seonduvuse uuringud on näidanud mõõdetavat afiinsust vaid H1 retseptorite suhtes.
The affinity of brinzolamide and metabolite to RBC and tissue CA results in low plasma concentrations.
Brinsolamiidi ja selle metaboliidi afiinsuse tõttu RBC ja kudede CA suhtes on brinsolamiidi plasmakontsentratsioon madal.
It weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors.
Ta inhibeerib vähesel määral dopamiini tagasihaaret ning omab mitteolulist afiinsust histamiinergiliste, dopamiinergiliste, kolinergiliste ja adrenergiliste retseptorite suhtes.
It weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors.
Nõrgalt inhibeerib ta dopamiini tagasihaaret, ilma olulise afiinsuseta histamiinergiliste, dopamiinergiliste, koliinergiliste ja adrenergiliste retseptorite suhtes.

 

Related searches: Affinity - Affinity For - Affinity With - High Affinity - Brand Affinity - Affinity Towards - Binding Affinity - Strong Affinity - Technical Affinity - Affinity Marketing -