Translation of "amplitude" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amplitude - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Amplitude
Amplituud
Amplitude
Amplituud
X amplitude
X amplituud
Y amplitude
Y amplituud
Here's the amplitude.
Siin on amplituud.
So the amplitude, let's just call it Amplitude, is equal to 1 2.
Seega, amplituud, nimetame teda amplituudiks on võrdne ½.
The amplitude is easy.
Kuna amplituudiga on väga lihtne.
Polarity of pulse amplitude
Impulsiamplituudi polaarsus
So the amplitude is 2.
Amplituud on 2.
So what's the amplitude here?
Niisiis, milline on siin amplituud?
The amplitude is 1 2.
Amplituud on ½.
Maximum allowed pulse amplitude for
Suurim lubatud impulsiamplituud
So the amplitude is 1 2.
Ei ole nii.
So let's start with the amplitude.
Alustame amplituudiga.
Changes in ENSO amplitude or frequency10.
Muutused ENSO sageduse ulatuses 10. Amazonase vihmametsa häving11.
Table 2 Maximum allowed pulse amplitude
Tabel 2 Suurim lubatud impulsiamplituud
And what's the amplitude of this curve?
Aga milline on selle kõvera amplituud?
So the answer here is f of x is equal to 1 because that's the amplitude the amplitude times sine of 4x.
Nii et vastus on siin f(x) 1 sest see on amplituud amplituud korrutatud sin4x ga.
That's always an easy one. So the amplitude.
Kirjutame amplituud... ta näitab, kui kaugele funktsioon nihutab üles ja alla telje X suhtes.
So it's amplitude is 1 2 or 0.5.
Seega amplituud võrdub ½ või 0,5.
amplitude of the set value signal in mm
seadeväärtussignaali amplituud (mm)
And we call that the amplitude of the wave.
Me kutsume seda laine amplituudiks.
And then you would say, well what's the amplitude?
Ja siis te ütleksite, hästi, aga milline on amplituud?
Quadrature amplitude modulation (QAM) techniques above level 256 or
kasutavad kvadratuur amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat kõrgemal kui 256. nivool või
So the amplitude is 1, but their period is different.
Seega amplituud on võrdne 1, kuid erinevatel perioodidel.
The amplitude, we already figured out, was 1 1 2.
Amplituud, mis me oleme juba arvutanud, võrdub 1,5.
Let's write down that the amplitude is equal to 1.
Kirjutame, et amplituud on 1.
amplitude of the set value signal (in 10 4 m)
seadeväärtussignaali amplituud (10 4 m)
Amplitude, we're talking about from the resting position to it's peak.
Amplituudist rääkides, räägime me kaugusest algpositsiooni ja laineharja vahel.
Well that A is just literally the amplitude of the curve.
Sõna otseses mõttes A on kõvera amplituud.
Word mark AMPLITUDE for goods in Class 9 Application No 001723931
Asjaomane ühenduse kaubamärk kaupadele sõnamärk AMPLITUDE klassis 9 taotlus nr 001723931
Radio equipment employing quadrature amplitude modulation (QAM) techniques above level 256.
raadioseadmed, mis kasutavad kvadratuur amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat kõrgemal kui 256. nivool.
Select here the value which represents the amplitude of the sine wave.
Vali siin sinusoidi amplituudi määratlev väärtus.
Radio equipment employing quadrature amplitude modulation (QAM) techniques above level 256 or
raadioseadmed, mis kasutavad kvadratuur amplituudmodulatsiooni (QAM) tehnikat kõrgemal kui 256. nivool või
Well, the amplitude here is how much it moves up the x axis.
Sellepärast amplituud on võrdne ½.
Because if it was just a 1 there the amplitude would be 1.
Sest kui seal oleks üks, amplituud oleks võrdne 1 ga.
And keep in mind, the amplitude is not this whole distance. It's not this.
See on ainult see, kui palju graafik on üles tõstetud ja alla langenud X telje suhtes.
But let's just use a period, because we already knew what the amplitude is.
Kuid olgem, määratleme perioodiga,sest amplituudi oleme juba arvutanud.
This 2 tells us that the amplitude of this function is going to be 2.
See 2 ütleb meile, et amplituudi funktsioon on võrdne 2.
So the first thing, just by inspection we can figure out what this amplitude is.
Nii kui me vaatame, kohe saame aru, millele võrdub amplituud.
So in both cases, the amplitude is 1 because they oscillate from 1 to negative 1.
Mõlemal juhtudel amplituud on võrdne 1, sest graafikud võnkuvad 1 st 1 ni.
So we know the amplitude is equal to 2 and the period is equal to 4pi.
Nii et me teame, et amplituud on 2, aga periood võrdub 4π.
And then, of course, the amplitude of the function, which is this right here, is 2.
Ja muidugi, funktsiooni amplituud, mis võrdub 2 le.
Cardiac flutter Myocardial ischaemia Bradycardia Atrial fibrillation Palpitations Electrocardiogram ST segment depression, Electrocardiogram T wave amplitude decreased
kodade laperdus, müokardi isheemia, bradükardia, kodade virvendus, südamepekslemine, EKG l ST segmendi depressioon, EKG l T saki amplituudi langus
So that distance right there I'll do it in magenta that distance right there is the amplitude.
Niisiis see vahemaa siin ma joonistan selle lillaga see vahemaa siin on amplituud. Mõnikord meremehed hindavad laine kõrgust.

 

Related searches: Amplitude - Vibration Amplitude - Amplitude Modulation - Low Amplitude - Peak Amplitude - Signal Amplitude - High Amplitude - Strain Amplitude - Amplitude Response - Stress Amplitude -