Translation of "outset" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Outset - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Outset
Obniżenie
We stand defeated at the outset.
Jesteśmy z góry zdani na przegraną.
That much was clear from the outset.
To było oczywiste od samego początku.
Since the outset we have all believed it.
Od początku wszyscy w to wierzyliśmy.
Involve and integrate your colleagues from the outset.
Od samego początku należy włączyć pracowników wszystkich działów.
This again should have been anticipated from the outset.
Taki obrót sytuacji należało przewidzieć od początku.
Conceptual differences will thus be minimised from the outset.
W ten sposób z góry minimalizuje się spory dotyczące definicji.
The USA has supported European integration since the outset.
Stany Zjednoczone od samego początku wspierały integrację europejską.
I need to make a confession at the outset here.
Na poczatku muszę złożyć wyznanie
(inaudible) ... from the outset, I think that is highly ambitious.
(nie słychać) ... od początku, myślę, że jest to niezwykle ambitne.
I should like to clarify this right at the outset.
Chcę to jasno stwierdzić na samym wstępie.
I need to make a confession at the outset here.
Muszę się od razu do czegoś przyznać.
It should advocate a horizontal approach right from the outset.
Powinna opowiadać się od samego początku za podejściem horyzontalnym.
establishing an accurate and constantly updated correlation table from the outset
tworzeniu dokładnej i stale aktualizowanej tabeli korelacji od samego początku prac nad aktami prawnymi
From the outset European integration has been carried along by hope.
Od początku integracja europejska opierała się na nadziei.
At the outset, they were told that (2,4,6) fits the rule.
Na początku mówił badanym, że trójka (2, 4, 6) spełnia tę regułę.
Risks and costs must be apparent and comparable from the outset.
Ryzyko i koszty muszą być od początku widoczne i porównywalne.
Partners can at the outset have dier ent expectations towards cooperation.
Już na początku partnerzy mogą mieć różne oczekiwania co do współpracy.
That line of argument has to be rejected at the outset.
Argumentację tę należy z góry odrzucić.
The truth is that you opposed this proposal from the outset.
Prawdą jest, że od początku sprzeciwialiście się tej propozycji.
Please allow me to say a few words at the outset.
Niech mi wolno tylko będzie na początek powiedzieć kilka słów.
It also significantly increases their legal certainty right from the outset.
Ponadto w znacznym stopniu od samego początku zwiększa ich pewność prawa.
Every new lawyer should be aware of Union law from the outset.
Każdy nowy prawnik powinien od samego początku znać prawo unijne.
We encountered a number of problems at the outset , says Van Zijl.
Na początku napotkaliśmy wiele problemów opowiada Van Zijl. Najpierw musieliśmy przekonać klientów, że poważnie podchodzimy do interesów.
This revolutionary system at the outset has retained all of its originality.
Doskonalenie ustawodawstwa krajowego oraz identyfikacja potrzeb w zakresie harmonizacji europejskiej to główne cele dyrektywy 98 34.
This revolutionary system at the outset has retained all of its originality.
Procedura ta pozwala więc wyeliminować, zanim się pojawią, ewentualne przeszkody w prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego i uniknąć w ten sposób późniejszych, zawsze szkodliwych, interwencji.
At the outset, Article 22(1) lays down a time limit, 25
Już na wstępie ust. 1 ustanawia granice czasowe 25, zobowiązując ustawo
Therefore, those complaints as a whole must be examined at the outset.
W związku z tym zarzuty te należy rozpatrzyć łącznie.
Let me say at the outset that it is based on values.
Przede wszystkich chcę powiedzieć, że opiera się ono na wartościach.
We should not exclude this from the discussion right at the outset.
Nie powinniśmy go od razu wykluczać z naszej dyskusji.
In 1914 at the outset of World War I, the club was banned.
W 1914 roku u progu I wojny światowej zakazano działalności klubu.
It was not necessarily the case at the outset, straight after the elections.
Na początku, bezpośrednio po wyborach, sytuacja była nieco inna.
Planning was executed from the outset in close cooperation with the United Nations.
Planowanie było prowadzone od początku w ścisłej współpracy z Narodami Zjednoczonymi.
Religion and politics From the outset, religion played a role in Tang politics.
Religia i polityka Religia od samego początku odgrywała ważną rolę w polityce tangowskiej.
At the outset, all co sponsors are responsible for the entire clinical trial.
Na początku wszyscy współsponsorzy odpowiadają za całe badanie kliniczne.
In other areas, Member States have cooperated on policy measures from the outset.
W pozostałych dziedzinach państwa członkowskie współpracowały w zakresie poszczególnych działań już od samego początku.
The European Union has been closely following the tragic events from the outset.
Unia Europejska od początku uważnie śledzi tragiczne wydarzenia.
(218) At the outset of the investigation questionnaires were sent to 33 importers traders.
(218) Na początku badania, do 33 importerów podmiotów gospodarczych rozesłano kwestionariusze.
The Commission considered the present Director to be its favourite candidate from the outset.
Już na samym początku procedury wyboru Komisja uznała obecnego dyrektora za najbardziej odpowiadającego jej kandydata.
So, I do want to say, at the outset, that I think compassion's great.
Chcę więc na początku powiedzieć, że, no wiecie, współczucie jest wspaniałe.
A once off biomass estimate shall be undertaken at the outset of seaweed harvesting
W odniesieniu do zbioru wodorostów morskich dokonuje się na początku jednorazowej szacunkowej oceny biomasy.
Any new initiative should from the outset implement systems of transparency to boost confidence.
Dlatego też wszelkim inicjatywom powinno od samego początku towarzyszyć wprowadzanie mechanizmów sprzyjających przejrzystości, tak aby zwiększyć stopień zaufania.
At the outset, specific further training provisions were introduced for unskilled and skilled workers.
W pierwszej kolejności zagwarantowano konkretne dotacje na dokształcanie szczególnie pracowników niewykwalifikowanych.
description and analysis of the situation at the outset as regards inspectors and equipment,
opis i analizę sytuacji początkowej dotyczącej inspektorów kontroli oraz wyposażenia,
All partners understood the brand from the outset and adopted the same visual profile.
Wszyscy partnerzy z miejsca zrozumieli ideę marki i przyjęli wspólną szatę graficzną.

 

Related searches: Outset - From The Outset - At The Outset - Right From The Outset - At The Very Outset - From The Very Outset - Clear From The Outset - At Its Outset - Since The Outset - Very Outset -