Translation of "data data data" to Romanian language:


  Dictionary English-Romanian

Data - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Data, data, data.
Date, date, date.
Data, data and more data
Date, date și iar date
Data, data transmission, data sources, data maintenance and control
Datele, transmiterea datelor, sursele de date, administrarea și controlul datelor
Data, data transmission, data sources, data maintenance and control
Datele, trasmiterea datelor, sursele de date, administrarea și controlul datelor
Y 2003 no data no data no data
Sursă Eurostat
Figure 1 Big Data, Open Data, and Personal Data
Figura 1 Volume mari de date, date deschise și date cu caracter personal
data processing, data storage, data hosting or database services
Serviciile informatice și serviciile conexe, indiferent dacă sunt sau nu prestate prin intermediul unei rețele, inclusiv prin internet, includ toate serviciile care oferă
data processing, data storage, data hosting or database services
În sensul prezentei subsecțiuni și al secțiunii 2 (Dreptul de stabilire), secțiunii 3 (Prestarea transfrontalieră de servicii) și secțiunii 4 (Prezența temporară a persoanelor fizice aflate în vizită de afaceri) din prezentul capitol
DATA PROTECTION AND DATA SHARING
PROTECȚIA ȘI UTILIZAREA ÎN COMUN A DATELOR
Data protection and data sharing
Protecția şi punerea în comun a datelor
Data security and data protection
Securitatea datelor și protecția datelor
Data type and data collection
Tip de date și colectarea de date
DATA PROTECTION AND DATA SECURITY
PROTECȚIA ȘI SECURITATEA DATELOR
You say, This photograph, it's about it depicts this person. Bing! That's data. Data, data, data.
Spui, Aceasta fotografie, este despre înfăţişează această persoană. Bing! Acestea reprezintă date. Date, date, date.
(c) data processing, data storage, data hosting or database services or
(c) prelucrarea datelor, stocarea datelor, găzduirea datelor sau servicii de gestionare a bazelor de date sau
a description of data storage methods, data management and data use,
o descriere a metodelor de stocare a datelor, a gestionării datelor și a utilizării datelor,
Data quality requirements apply to both specific data and generic data.
Cerințele de calitate a datelor se aplică atât datelor specifice, cât și datelor generice.
Group 8 Other data elements (statistical data, guarantees, tariff related data)
A se preciza naționalitatea mijlocului de transport (sau cea a vehiculului care le propulsează pe celelalte dacă există mai multe mijloace de transport) pe care sunt încărcate direct mărfurile la momentul formalităților de tranzit, sub forma codului relevant.
Data requirements, data protection and confidentiality
Recomandări în materie de date, protecţia datelor şi confidenţialitate
DATA USE, DATA PROTECTION AND LIABILITY
UTILIZAREA, PROTECŢIA DATELOR ŞI RESPONSABILITATEA
Location data other than traffic data
Datele de localizare altele decât datele de transfer
DATA PROCESSING, DATA PROTECTION AND LIABILITY
PRELUCRAREA DATELOR, PROTECȚIA DATELOR ȘI RESPONSABILITATEA
Data source 2006 PIRLS data set
Sursă de date baza de date PIRLS 2006
Data sources and data quality rating
sursele datelor și categoriile de calitate a datelor
(3) 2007 data. (4) 2006 data.
Tratatul de la Lisabona a fost semnat de cele 27 de ţări în decembrie 2007.
Road safety data and data collection
Datele privind siguranţa rutieră şi culegerea acestora
Lack of data exclusivity data protection
Absenţa exclusivităţii protecţiei datelor
Data sources and data quality standards
Sursele datelor și standardele privind calitatea datelor
the data originator of the data
generatorul datelor
We could talk about government data, enterprise data is really important, there's scientific data, there's personal data, there's weather data, there's data about events, there's data about talks, and there's news and there's all kinds of stuff.
Am putea vorbi despre date guvernamentale, datele întreprinderilor sunt foarte importante, apoi mai sunt date ştiinţifice, date personale, sunt date despre vreme, date despre evenimente, sunt date despre discursuri, şi mai sunt ştiri şi tot felul de lucruri.
Dates for data receipt, data entry and data validation, as well as follow up data, shall be clearly visible.
Informațiile referitoare la primirea, introducerea și validarea datelor, precum și datele privind monitorizarea ulterioară, trebuie să fie clar vizibile.
Data representativeness, appropriateness of data, and types sources of required data and information
reprezentativitatea datelor, adecvarea datelor și tipurile sursele datelor și informațiilor necesare
Data representativeness, appropriateness of data, and types sources of required data and information
reprezentativitatea datelor, adecvarea datelor și tipurile sursele datelor și informațiilor necesare
Clinical Trial Data and Post marketing data
Date din studiile clinice şi date post autorizare
Amendment of data and advance data deletion
Modificarea datelor și ștergerea anticipată a datelor
ROAD SAFETY DATA AND DATA COLLECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
DATELE PRIVIND SIGURANŢA RUTIERĂ ŞI CULEGEREA ACESTORA .....................53
Minimum data required for Eudamed data entry
Date minime necesare pentru introducerea de date în Eudamed
Source Micro data except Employment macro data
Sursa Microdate, cu excepția ocupării forței de muncă (macrodate).
This is from real data in California, looking at wind data and solar data.
Asta e din date reale din California, uitându ne la date eoliene şi solare.
Data
Date
Data
Dată
Data
Date
Data
Datea planet without data
Data
Bară
Data
Plăcintă

 

Related searches: Data Data Data - Historical Sales Data -panel Data -scanner Data - Data Controller Data Processor - Data Controller And Data Processor - Data Mining, Robots, Or Similar Data Gathering - Link Data To Data - Data Privacy And Data Security - Data Controller Or Data Processor - Traffic Data, Location Data - Data Cards Data -