Translation of "amicable" to Estonian language:


  Dictionary English-Estonian

Amicable - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Voluntary or amicable liquidation
Likvideerimine
THE AMICABLE SETTLEMENT OF DISPUTES
VAIDLUSE LAHENDAMINE KOMPROMISSIGA
Amicable settlement and contentious proceedings
Kompromiss ja kohtumenetlus
Chapter 4 THE AMICABLE SETTLEMENT OF DISPUTES . . . . . . .................... ....................
4. peatükk VAIDLUSE LAHENDAMINE KOMPROMISSIGA . . . . . ......................................
Article 70 Amicable settlement and contentious proceedings ................ ....................
Artikkel 70 Kompromiss ja kohtumenetlus . . . . . . . ................................................
Amicable settlements following action by the Tribunal
Avaliku Teenistuse Kohtu sekkumise tulemusena
Percentage of appeals including amicable settlements (4)
Edasikaebuste protsent, sealhulgas lahendamine kompromissiga4
Preliminary assessment of the practice of amicable settlement
Esimene kokkuvõte vaidluste kompromissiga lahendamise praktikast
) Including seven cases brought to a close by amicable settlement.
Millest 7 kohtuasja lõpetati kompromissiga.
Including 2 cases brought to a close by amicable settlement.
Millest 2 kohtuasja lõpetati kompromissiga.
Outpatient care will be ensured by amicable allocation between existing centres.
Siin võib nimetada näiteks vähihaigete ravi, elundite siirdamist, südameoperatsioone ja muid operatsioone, mis nõuavad väga suurt spetsialiseerumist.
Two people asked whether we should try to relaunch amicable negotiations.
Kaks inimest küsis, kas me peaksime taasavama sõbralikud läbirääkimised.
Percentage of appeals leaving the amicable settlement procedure out of the reckoning
Edasikaebuste protsent, arvestamata kompromissimenetluse kohaldamist
once the obligations arising under the amicable settlement have been fulfilled or
kui kokkuleppemenetlusest tulenevad kohustused on täidetud või
once the obligations arising under the amicable settlement have been fulfilled or
Liited
If appropriate, the Office shall make a proposal for such an amicable settlement.
Vajadusel teeb amet rahuldavat lahendust puudutava ettepaneku.
Defence objection of inadmissibility the Tribunal may try to reach an amicable settlement
Repliik ja vasturepliik ettepaneku lahendada
To avoid this, the parties had raised the possibility of an amicable solution.
Selle vältimiseks algatasid pooled võimaluse sõbralikuks lahenduseks.
This was possible only because of the amicable, unwavering cooperation between the rapporteurs.
See oli võimalik ainult tänu raportööride vahel toimunud sõbralikule ja vankumatule koostööle.
If appropriate, the Office shall make a proposal for such an amicable settlement.
Vajadusel teeb amet rahuldava lahendus kohta ettepaneku.
Finally a preliminary assessment of the practice of amicable settlement will be made (V).
Lõpetuseks tehakse esimene kokkuvõte vaidluste kompromissiga lahendamise praktikast (V).
On 18 October 2007 Boeing publicly rejected Airbus's offer to explore an amicable solution.
18. oktoobril 2007 keeldus Boeing avalikult Airbusi ettepanekust leida rahumeelne lahendus.
If such an amicable settlement is not possible, legal proceedings shall take their course.
MÄRKIDES, et pärast Euroopa Majandusühenduse ja Seišelli Vabariigi vahelise Seišellide rannikuvetes kalastamise kokkuleppe sõlmimist 1987. aastal, on ELi ja Seišellide vahel toimunud tihe kalandusalane koostöö.
If such an amicable settlement is not possible, the legal proceedings shall take their course.
Kui kokkuleppemenetlust ei ole võimalik kohaldada, algatatakse kohtumenetlus.
If such an amicable settlement is not possible, the legal proceedings shall take their course.
Kui rikkumist käsitlevate õigusaktidega on ette nähtud õigusmenetlus, tuleb enne selle algatamist ja tingimusel, et rikkumine ei kujuta endast kriminaalasja, püüda leida eeldatava rikkumise osas lahendus kokkuleppemenetluse teel nelja päeva jooksul pärast rikkumisteate esitamist.
If such an amicable settlement is not possible, the legal proceedings shall take its course.
Selleks et tõhustada järelevalvet kalapüügi üle ning võitlust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu, annavad liidu kalalaevade kaptenid teada igast muust kalalaevast Cooki saarte püügipiirkonna vetes.
Throughout this time the Commission sought, albeit unsuccessfully, to resolve the dispute in an amicable way.
Selle aja jooksul otsis komisjon kahjuks edutult võimalusi vaidluse sõbralikuks lahendamiseks.
Before taking any decision to suspend, the Parties shall hold consultations to find an amicable solution.
Lahenduse leidmisel jätkatakse käesoleva protokolli rakendamist ning artiklis 4 osutatud rahalist toetust vähendatakse proportsionaalselt ja pro rata temporis põhimõttel vastavalt ajavahemikule, mil käesoleva protokolli rakendamine oli peatatud.
to seek an amicable solution to any disagreements between the Parties which could arise from this Agreement.
püüda lahendada lepinguosaliste vahel käesolevast kokkuleppest tõusetuvaid lahkarvamusi sõbralikul teel.
The Ombudsman tries to arrange an amicable settlement between the complainant and the institution or body concerned.
Ombudsman püüab leida kaebuse esitajat ja asjaomast insti tutsiooni või asutust rahuldava lahenduse.
I would like to ask the Bureau to find an amicable solution to the issue of coordinators.
Palun juhatusel leida koordinaatorite küsimusele rahumeelne lahendus.
I find it highly positive that an amicable solution was found in 36 of the cases closed.
Minu meelest on väga rõõmustav, et sõbralik lahendus leiti 36 l lõpetatud juhtumitest.
Even though it is neither possible nor desirable to draw up an exhaustive list of the circumstances which will foster an amicable settlement of dierences, the Tribunal has identied a number of categories of dispute which would be suitable for amicable settlement.
Ehkki vaidluse kompromissiga lahendamist hõlbustada võivate asjaolude ammendavat loetelu ei ole võimalik koostada ning see pole ka soovituslik, on Avaliku Teenistuse Kohus välja toonud mõned vaidluse liigid, mille puhul võib püüda lahendada vaidlust kompromissiga.
A complaint is a written document requesting that an amicable solution be found to the dispute in question.
Kaebus on kirjalik dokument, milles taotletakse vaidlusalusele küsimusele rahumeelse lahenduse leidmist.
A complaint is a written document requesting that an amicable solution be found to the dispute in question.
Nõue on kirjalik dokument, milles taotletakse tekkinud vaidluse lahendamist poolte kokkuleppel.
The Civil Service Tribunal endeavours to answer the legislature s appeal for the facilitation of the amicable settlement of disputes.
Vaidlustatud kohtulahendeid, mille on edasi kaevanud mitu poolt, võetakse arvesse ainult üks kord.
I also believe that democratic institutions will manage to strengthen negotiations with Greece concerning amicable solutions to problem areas.
Ma usun ka, et demokraatlikel institutsioonidel õnnestub tugevdada läbirääkimisi Kreekaga, et leida mõlemat poolt rahuldav lahendus probleemsetele küsimustele.
The fact that 56 of cases were closed having reached an amicable agreement or been solved is fairly positive.
Tõsiasi, et 56 juhtumitest suleti sõbralikule kokkuleppele jõudmise teel või leidis lahenduse on üsnagi positiivne.
acting as a forum for the amicable settlement of any disputes regarding the interpretation or application of the Agreement
tegutseb käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidluste rahumeelse lahendamise foorumina
acting as a forum for the amicable settlement of any disputes regarding the interpretation or application of this Agreement
teeb vajaduse korral otsuse vaadata läbi käesoleva lepingu ja selle lisa tehnilised sätted
acting as a forum for the amicable settlement of any disputes regarding the interpretation or application of the Agreement.
liidu kalalaevade püügitegevuse tingimustega.
acting as a forum for the amicable settlement of any disputes regarding the interpretation or application of this Agreement.
tegutsemine käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidluste rahumeelse lahendamise foorumina.
acting as a forum for the amicable settlement of any disputes regarding the interpretation or application of the Agreement.
tegutsemine käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidluste rahumeelse lahendamise foorumina.
(c) acting as a forum for the amicable settlement of any disputes regarding the interpretation or implementation of the Agreement
c) toimimine foorumina, kus vastastikusel kokkuleppel lahendatakse kõik käesoleva lepingu täitmisel ja tõlgendamisel tekkivad lahkarvamused
(d) act as a forum for the amicable settlement of any disputes regarding the interpretation or application of the Agreement
d) tegutseb käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidluste rahumeelse lahendamise foorumina

 

Related searches: Amicable - Amicable Settlement - Amicable Solution - Amicable Agreement - Amicable Resolution - Amicable Way - Amicable Negotiations - Amicable Manner - Amicable Arrangement - Amicable Divorce -